Stolarka Zapert

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STOLARNIA ZAPERT 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy pod adresem https://www.zapert.com.pl/prowadzi Marcin Zapert właściciel Stolarki-Zapert Firmy Produkcyjno-Usługowej z siedzibą w Olsztynie, ul. Marii Zientary-Malewskiej 24 B 10-302 Olsztyn NIP: 7421475135, REGON: 280158190 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sklep ten zwany będzie dalej: „Stolarnia Zapert”.
 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulaminu usług elektronicznych oraz Polityki Prywatności:
  1. Użytkownik oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego – rodziców lub opiekunów prawnych), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób ze sklepu internetowego Stolarni Zapert,
  2. Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Zapisy dotyczące konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08), stosuje się do również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
   o Działalności Gospodarczej,
  3. Sklep oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.zapert.com.pl/ prowadzony przez Marcina Zaperta,
  4. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Użytkownika, ukierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o dzieło za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą telefoniczną,
  5. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Stolarnia Zapert a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  6. Umowa o dziełooznacza umowę o dzieło zawartą na odległość pomiędzy Stolarnią Zapert a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w której  Stolarnia Zapert zobowiązuje się do wykonania zamówionego przez Użytkownika towaru,
  7. Dzień roboczyoznacza dzień nie będący sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28),
  8. Dane kontaktoweoznaczają:
   • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres
    e-mail, numer telefonu. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej, dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę oraz numer identyfikacji podatkowej,
   • w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: firmę, adres siedziby, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail.
  9. Użytkownik, aby złożyć zamówienie, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu
   i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
  10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z jego usług, które są niezbędne z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych. Ograniczenia
   w korzystaniu z usług będą się odbywać za uprzednim powiadomieniem Użytkowników
   z odpowiednim wyprzedzeniem.
  11. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej Sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
  12. Wszystkie towary kupione w sklepie internetowym Stolarni Zapert są objęte gwarancją producenta, która trwa przez okres dwóch lat od daty ich sprzedaży.
  13. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  14. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://www.zapert.com.pl/ poprzez aplikację „koszyk”. W zamówieniu Użytkownik wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
  15. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o otrzymaniu zamówienia przez Stolarnię Zapert.
  16. W przypadku zamówienia towaru o standardowych parametrach, przedstawionych na stronie internetowej, złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po sprawdzeniu danych zawartych w treści zamówienia przez pracownika działu obsługi klienta Sklepu Stolarnia Zapert, w momencie akceptacji zamówienia i nadania mu dalszego biegu.
  17. W przypadku zamówienia towaru o niestandardowych parametrach, który zostanie wyprodukowany na specjalne zamówienie klienta, zamówienie zostanie złożone poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres:stolarzolsztyn@gmail.comW wiadomości klient powinien podać szczególne wymagania dotyczące zamawianego towaru. Klient, w terminie
   3 dni od złożenia zamówienia, otrzyma odpowiedź Sklepu w wiadomości e- mail wysłanej na podany przez niego adres e- mail. Odpowiedź będzie zawierała ofertę możliwości wyprodukowania towaru o niestandardowych parametrach, cenę takiego towaru, termin realizacji zamówienia i koszty transportu. Przyjęcie oferty Stolarnia Zapert przez klienta następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika. Potwierdzenie zamówienia skutkuje wprowadzeniem go do systemu przez pracownika sklepu i wysłaniem go do klienta w celu dokonania zapłaty ceny. W momencie zapłaty ceny zostaje także zawarta umowa o dzieło.
  18. Wszystkie produkty uwidocznione na fotografiach poglądowych, są wytwarzane dopiero od momentu zamówienia, nie znajdują się fizycznie wcześniej na stanie sklepu. Średni okres realizacji zamówienia na każdy produkt wynosi około: od 2 do 8 tygodni. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłaty zaliczki za zamówiony produkt, którego wartość wynosi ok 30% wartości finalnego zamówienia. Informacja co do wysokości zaliczki jest podawana przy finalizacji zamówienia, o czym każdorazowo sklep informuje klienta. Na czas realizacji zamówienia składa się także czas przygotowania zamówienia (wyrób, kompletowanie, malowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.
  19. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  20. w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty – w chwili zaksięgowania wpłaty ceny towaru na rachunku bankowym sklepu,
  21. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze– w momencie złożenia zamówienia.
  22. Na stronach sklepu podawany jest średni termin realizacji zamówień. Jest to termin, w którym Stolarnia Zapert jest w stanie sprawdzić treść zamówienia i nadać mu bieg, a finalnie przygotować towar do wysyłki. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów o różnym czasie realizacji, termin realizacji kompletnego zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Stolarnię Zapert ostatniego produktu danego zamówienia. Termin realizacji obejmuje wyłącznie dni robocze.
  23. W przypadku, kiedy termin ten może ulec zmianie, Stolarnia Zapert zobowiązana jest do poinformowania o tym Użytkownika i uzgodnienia z nim nowego terminu, zmiany zamówienia lub jego anulowania (tj. rozwiązania umowy sprzedaży lub o dzieło).
  24. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia możecie Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
  25. Stolarnia Zapert zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży lub
   o dzieło oraz zamówień złożonych przez konsumentów.
  26. Stolarnia Zapert zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu. Zmiana towarów nie dotyczy zawartych już umów oraz zamówień złożonych przez konsumentów.

III. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez obie strony czyli Sprzedawcę i Klienta.

2.Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

 1. Towar zawsze zapakowany jest tak, aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 2. Koszt transportu wyliczany jest indywidualnie, zależy od ilości zamówionego towaru i od miejsca jego dostarczenia.
 3. Meble dostarczane są do Klienta w całości, zmontowane, nie trzeba ich składać. Wyjątkiem są stoły (skręcane nogi) i łóżka (skręcane boki).
 4. Transport nie obejmuje wniesienia mebli do mieszkania.

 

 1. W chwili odbioru towaru Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku reklamacji, które dotyczą uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu towarów, klient zostanie poproszony o przedstawienie protokołu szkodowego podpisanego przez dostawcę przesyłki i klienta.
 2. Przy dostawie produktów do Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki.Klient dostje wiadomość na podany przez niego adres mailowy z informacją o momencie nadania przesyłki firmą kurierską. W wiadomości zostaje podana nazwa firmy kurierskiej, która podjęła się dostarczenia przesyłki i nr listu przewozowego. Towar jest zawsze odpowiednio zapakowany do wysyłki, w opisie widnieje wyraźna informacja: “Ostrożnie – meble drewniane” lub “Ostrożnie – meble przeszklone”. Dodatkowo przesyłka zawsze jest UBEZPIECZONA na kwotę przewyższającą wartość zamówienia. W przypadku ubytku lub uszkodzenia towaru Klient musi spisać protokół szkody z kurierem. Na jego podstawie zgłasza reklamację bezpośrednio firmie przewozowej.
 3. Klient jest informowany o kosztach dostawy. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego

wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

 1. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania, sprawdzić – czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosimy aby Klient w miarę możliwości odmówił przyjęcia przesyłki. Bez protokołu szkody reklamacja nie będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę.

 

 1. Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich lub walutach obcych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym towarze oddzielnie lub naliczane są indywidualnie.
 2. Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy i są one podawane na stronie https://www.zapert.com.pl/ Użytkownik, składając zamówienie, zgadza się z ceną ustaloną za przesyłkę.
 3. Stolarnia Zapert nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników, za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie.
 4. Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać „pod drzwi”, dotyczy to dostawy firmą kurierską. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.
 5. PŁATNOŚĆ
 6. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
 7. przelewem na konto Stolarni Zapert w drodze przedpłaty- w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na podany niżej numer konta wpłaty z góry całej wartości zamówienia

60 1050 1807 1000 0092 5536 9358 ( ING bank)

 

Stolarka-Zapert Firma Produkcyjno-Usługowa

Marcin Zapert

 1. Marii Zientary-Malewskiej 24B

10-302 Olsztyn

NIP 7421475135

 

W tytule przelewu zawsze należy zamieścić swoje imię i nazwisko oraz informację o zamawianym meblu lub przedmiocie.

 

 

 1. Dostępne formy płatności:

a.za pomocą płatności elektronicznej na podane konto firmowe

 1. w siedzibie firmy.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Akceptacja Regulaminu Sklepu oznacza jednocześnie udzielenie zgody na przesłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na skrzynkę e- mail Użytkownika.
 3. REKLAMACJE
 4. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Stolarnią Zapert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres stolarzolsztyn@gmail.com Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę/firmę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia na pocztę elektroniczną lub zgłoszenia telefonicznego.
 5. Różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie towary – z drewna, metalu, czy tkanin mają charakter orientacyjny i nieznacznie może on się różnić od rzeczywistego.

 

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Może je wykonać w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki poprzez wypełnienie i wysłanie „Dokumentu zwrotu towaru” lub złożenie pisemnego oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Do dokumentu albo oświadczenia Konsument powinien dołączyć dowód zakupu towaru. Oświadczenie albo dokument Konsument powinien wysłać na adres: Stolarka-Zapert Firma Produkcyjno-Usługowa Marcin Zapert 10-302 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskiej 24B lub na adres skrzynki pocztowej Sklepu: stolarzolsztyn@gmail.com .
 3. W sytuacji, gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Stolarnia Zapert niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania tego oświadczenia na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, dlatego zalecamy zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od Stolarni Zapert.
 5. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6.Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

8.Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres  Stolarka-Zapert Firma Produkcyjno-Usługowa 10-302 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskiej 24B z dopiskiem”zwrot”. Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt. Stolarnia Zapert nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.

 1. Stolarnia Zapert dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta podany na dokumencie odstąpienia od umowy.
 2. Stolarnia Zapert zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconych rzeczy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w całości ponosi Użytkownik.
 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

VII. Zwroty

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta pkt. 3, zwrotom podlegają tylko meble standardowe, niebędące meblami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Do mebli standardowych które podlegają zwrotom należą:

a)meble z katalogu

b)meble z zachowaniem standardowych wymiarów,

c)meble w standardowych okuciach,

 1. Zwrotom nie podlegają meble niestandardowe, nieprefabrykowane, takie jak:
 2. a) meble z indywidualnego projektu klienta wykonane na konkretny wymiar

b)meble z katalogu o zmienionych wymiarach, bądź innej kolorystyce,

c)meble zawierające okucia inne niż standardowe,

d)meble w innym stylu niż standardowy wzór katalogowy

Uszkodzenie

 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego w momencie wydania przez Sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi / firmie kurierskiej. Z chwilą wydania przewoźnikowi / firmie kurierskiej zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem również wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę. Za ubytek i uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi odpowiada firma kurierska.
 2. Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem poddajemy pod rozstrzygnięcie pod sąd właściwy dla siedziby firmy.

 

 Ogólne warunki gwarancji oraz zasady użytkowania mebli

 1. Meble zamówione w Stolarni Zapert powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem . Meble użytkowane wbrew ich przeznaczeniu nie podlegają gwarancji.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do 30°C. Nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła.
 3. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).
 4. Należy unikać kontaktu powierzchni z wysokimi temperaturami, wodą i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki drewnianej powodując odbarwienia i zmatowienia

 

Czyszczenie mebli

 1. Meble drewniane woskowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli woskowanych. Meble lakierowane należy czyścić środkami przeznaczonymi do pielęgnacji tego rodzaju mebli. Podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie.
 2. Wykonawca ( Stolarnia Zapert) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok spowodowanych użyciem środków chemicznych, nieprzystosowanych do naturalnego drewna.
 3. Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia na powłokach drewnianych w miejscu niewidocznym.
 4. Stolarnia Zapert zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem właściwej konserwacji, czyszczenia i użytkowania mebli zgodnego z ich przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady Wykonawca mebli zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.
 5. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania mebli kupującemu , po przedstawieniu dowodu zakupu towaru (może to być potwierdzenie przelewu).
 6. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika dowodu zakupu.

Gwarancja

 1. Gwarancją producenta nie są objęte:

a)uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta.

 

b)uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.

c)uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego. Jeśli o ryzyku takich uszkodzeń poinformowaliśmy klienta i to ryzyko na własną odpowiedzialność je zaakceptował.

Gwarancja a wady

 1. Gwarancja nie obejmuje wad „naturalnych” powstających w wyniku naturalnej pracy drewna. W przypadku sosny będzie to zmiana koloru powodowana jej utlenieniem i nasłonecznieniem . W przypadku białych mebli sosnowych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną strukturą drewna sosnowego, przebarwień żywiczych. W przypadku dębu może dojść do zmiany koloru ( zażółcenia– szczególnie w przypadku dębu bielonego) czy też zmianą koloru ( zaczernienia) wynikającą z kontaktu dębu z metalem i wodą. Gwarancja nie obejmuje również wad związanych ze złym przechowywaniem drewna tj. złą temperaturą i wilgotnością lub konserwacją.

2Sęki są charakterystyczną cechą drewna i nie stanowią powód do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.

3Wszelkie reklamacje  realizujemy po obustronnym ustaleniu czasu, terminu i sposobu transportu, czym informujemy klienta.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu Stolarnia Zapert
 2. Zakładanie, prowadzenie i usuwanie konta Użytkownika regulowane jest przez Regulamin Usług Elektronicznych.
 3. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 4. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które zostały zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa dlatego tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej
  z Użytkownikiem nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Stolarnia Zapert. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/.
 6. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej https://www.zapert.com.pl/. Wobec Użytkowników, którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony Regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich Regulamin w nowym brzmieniu,
  w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego
  i prawa Unii Europejskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 398, 650), ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta ( z 2018 r. poz. 650), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 650).
 8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem //ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.